Targowa Górka

Historia szkoły

Z historii  szkoły w Targowej Górce

Pierwsza wzmianka o naszej szkole pochodzi z 1833 roku kiedy to zalecono ówczesnemu księdzu plebanowi Franciszkowi Tyckiemu    zajęcie   się  organizacją   szkoły   dla  Targowej Górki

i Mystek na 145 uczniów. Kolejna wzmianka na podstawie dokumentów          z archiwum parafialnego pochodzi z 1834 roku i mówi o nowo wybudowanej szkole w Targowej Górce dla Towarzystwa Katolickie. Dalszym śladem historii szkoły jest pamiętnik nauczyciela Andrzeja Zajączka, który pierwszego zapisu dokonał
7 sierpnia 1849 roku w Targowej Górce. Dowiadujemy się z niego, że autor był nauczycielem w tutejszej szkole. Za udział w powstaniu w 1848 był osądzony, prześladowany i zawieszono go w urzędowaniu. W maju 1852 roku otrzymał nakaz opuszczenia szkolnego mieszkania. Z zapisów w pamiętniku wynika, że Targową Górkę opuścił w październiku 1852  roku.

 Dalsze losy naszej placówki opisywały kroniki szkolne, które niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego. Pierwszy zapis z posiadanej przez szkołę kroniki pochodzi z 15 lipca 1945 roku i dokonał go Izydor Niedziela ówczesny kierownik szkoły w Targowej Górce.  Próbował on odtworzyć historię szkoły od 1920 roku do wyzwolenia w 1945 r. Podczas II wojny światowej szkoła przestała dla Polskich dzieci istnieć a naukę w niej pobierały dzieci osadników niemieckich. Polskie dzieci wracają do szkoły 12 lutego 1945 roku. Do szkoły zapisano wtedy 195 dzieci, z czego połowa nie umiała czytać i pisać. Utworzono 5 klas a nauka odbywała się bez zeszytów       i podręczników. Dopiero podczas wakacji odnowiono izby lekcyjne                   i naprawiono dach. W tym okresie zakupiono także 60 tomów książek do biblioteki uczniowskiej.

W 1946 r. szkoła w Targowej Górce stała się 7 klasowa szkołą zbiorczą, ponieważ przyjmowała dzieci ze szkoły w Stępocinie  po ukończeniu tam klasy czwartej. Od października 1948r. do marca 1949r. prowadzono w szkole wieczorny kurs Przysposobienia Rolniczego. Prowadzone były także kursy dla analfabetów i dla dorosłych z zakresu klasy VII szkoły podstawowej.

W dniu 30 kwietnia 1951 roku szkoła została zelektryfikowana dzięki czemu już w grudniu dzieci mogły słuchać radia z głośników zakupionych im przez Komitet Rodzicielski.

Od 1951 roku nowym kierownikiem szkoły zostaje Edmund Walczak. Szkoła już tym okresie boryka się z kłopotami lokalowymi.  

Z dniem 7 stycznia 1957 r. na krótko do szkoły została wprowadzona nauka religii.

W marcu 1957 r. utworzono w szkole Uniwersytet Powszechny, jako formę oświaty dla dorosłych.

Lata 60-te nie zmieniają warunków lokalowych w szkole a budowa nowej szkoły jest marzeniem miejscowego społeczeństwa. W roku szkolnym 1966/67 wprowadzony zostaje 8 letni cykl kształcenia co przysparza szkole jeszcze większych kłopotów lokalowych bo brakuje izb lekcyjnych. Wynajęto w tym okresie od Alfonsa Grzegorzewicza większy pokój i dostosowano go do nauki.

W 1975r. powstają w Polsce Zbiorcze Szkoły Gminne i nasza szkoła podlega wtedy pod Zbiorczą Szkołę Gminną w Nekli.

Rok szkolny 1977/78 wprowadza do szkół oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich. W styczniu 1978r. odchodzi na emeryturę Edmund Walczak a nowym dyrektorem zostaje Roman Małek. Podczas wakacji 1980 roku przeprowadzono w szkole remont wymieniając okna, drzwi                     i modernizując oświetlenie.

W roku szkolnym 1981/82 przystąpiono do budowy Domu Nauczyciela. Powołano też Społeczny Komitet rozbudowy Szkoły, na czele którego stanął Bolesław Myszker.

13 grudnia 1981 roku wprowadzono w kraju stan wojenny i na pewien okres czasu zawieszono naukę w szkołach.

Nowym dyrektorem szkoły w roku szkolnym 1982/83 zostaje mgr Elżbieta Roszak. Z mieszkania po byłym dyrektorze uzyskano dwa pomieszczenia do nauki. Dzieci uczą się w tym okresie też  „poza szkołą”     w budynku PGR-u oraz w sali strażnicy OSP.

Wiosną 1984 roku rozpoczęto wykopy pod rozbudowę budynku szkolnego.

Od 1985 roku szkoła objęła wychowaniem przedszkolnym dzieci pięcioletnie.

15 lutego 1988 roku po feriach zimowych uczniowie rozpoczęli naukę w części nowego budynku szkolnego.

Całkowite otwarcie szkoły i nadanie jej imienia
gen. Kosińskiego odbyło się 15.10. 1988 roku.

             Od września 1989r. do  kwietnia 1998 roku obowiązki dyrektora szkoły pełnił mgr Czesław Kozielski. W tym okresie oddano do użytku salę gimnastyczną, wykonano boiska do piłki nożnej, siatkowej , ręcznej oraz koszykówki. Powstał również w tym okresie ogródek ruchu drogowego a szkoła wzbogaciła się o wiele cennych pomocy naukowych.

             Od kwietnia 1998 roku nowym dyrektorem naszej szkoły zostaje Elżbieta Kaźmierczak.

             W roku  2003 szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół. Obecnie tj. w 2005 roku zatrudnionych jest w niej
18 nauczycieli, sekretarka i 5 pracowników obsługi.

Uczy się w niej 206 dzieci. Do szkoły  uczęszczają uczniowie klas gimnazjalnych  w liczbie 62, klas szkoły podstawowej  w liczbie 80, klas nauczania początkowego w liczbie
64 uczniów. Przy szkole istnieją oddziały przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich, do których uczęszcza obecnie 26 dzieci.

Placówka funkcjonuje w systemie jednozmianowym. Uczęszczają do niej dzieci z następujących wiosek : Targowa Górka, Mała Górka, Racławki, Mystki, Stępocin, Chwałszyce i Gąsiorowo. Dzieci mające powyżej 3 km do szkoły dowożone są gminnym „busem”.

Zajęcia w szkole odbywają się w przestronnych ładnych salach wyposażonych w estetyczne meble i potrzebne pomoce. Każda  klasa ma swój telewizor a wszystkie młodsze klasy posiadają dodatkowo magnetofony. Szkoła posiada 4 magnetowidy, odtwarzacz DVD, projektor i aparat cyfrowy. Jasne i przestronne korytarze sprzyjają wypoczynkowi uczniów podczas przerw. Prężnie działa „Sklepik” uczniowski, który prowadzą uczniowie klas gimnazjalnych. Szkoła posiada nowoczesną salę gimnastyczną z dobrze urządzonym zapleczem (szatnie, prysznice, łazienki, salka do gimnastyki korekcyjnej, mini siłownia, pomieszczenia na sprzęt). W ostatnim czasie zrobiono też  boisko do gry w piłkę plażową. Przy szkole powstał ogródek jordanowski, z którego korzystają głównie przedszkolaki. Istniejący od kilku lat „ogródek” ruchu drogowego umożliwia doskonalenie umiejętności jazdy rowerem i zdobycie karty rowerowej.

             Po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą czekać na dowóz
i rodziców w szkolnej świetlicy. Tu mogą odrabiać lekcje lub uczestniczyć     w zajęciach organizowanych przez nauczycieli.

 Ze względów ekonomicznych zamknięto w szkole kuchnię
i obecnie obiady przywożone są z innej placówki . Na 42  wydawane obiady aż 40 jest opłacanych przez Opiekę Społeczną. W okresie zimowym dzieci do II śniadania mają przygotowywaną ciepłą herbatę.

Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną salę komputerową
z dostępem do Internetu, skanerem i drukarką. Dzieci młodsze w ramach zajęć wyrównawczych czy kółka „komputerowego” korzystają                      z odpowiednich programów edukacyjnych.

W szkole prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna i zajęcia logopedyczne.

Prężnie działa Samorząd Uczniowski organizujący dyskoteki
i inne imprezy szkolne. Ze szkołą współpracuje Rada Rodziców, która przez organizowanie zabaw tanecznych zarabia pieniądze na nagrody dla uczniów, sprzęt itp.

Przy szkole działa chór „Mileszanka”, który swoim śpiewem uświetnia wiele uroczystości szkolnych, gminnych, kościelnych oraz bierze udział          w różnych festiwalach.

Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć prowadzonych w ramach kół zainteresowań takich jak: teatralne, turystyczne, regionalne, biologiczne, fizyczne, komputerowe, historyczne, europejskie       i SKS.

Zainteresowanie uczniów tymi zajęciami jest bardzo duże
i chętnie w nich uczestniczą. Jest tych zajęć jeszcze zbyt mało i za rzadko, za krótko też zdaniem dzieci trwają.

Ponadto dzieci mogą uczestniczyć w „spotkaniach ze sztuką”, które odbywają się raz w miesiącu. Wychowawcy organizują również wyjazdy do teatru, kina, na basen  i na  wycieczki. W ostatnim czasie jest ich jednak coraz mniej bo ze względów finansowych brakuje chętnych.

Dzięki Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan w Poznaniu
i środkom pozyskanym z Agencji Nieruchomości Rolnej dla dzieci
z rodzin „popegerowskich” zorganizowane były w 2002 , 2003 i 2004 roku  półkolonie, na które uczęszczało około 60 dzieci.

             Doskonale ze swojej roli wywiązuje się szkolne koło PCK organizujące zbiórki pieniędzy i żywności. Uczniowie klas starszych brali udział              w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”. Od lat uczestniczymy także       w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”, konkursie matematycznym „Kangur”, historycznym „Wielkopolska moja mała ojczyzna” i konkursie  „Moja rodzina jeździ bezpiecznym samochodem”.

Opracowała : B. Stawowa